Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego kombinezon.pl z 25.12.2014

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kombinezon.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod kombinezon.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem kombinezon.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem kombinezon.pl, prowadzony jest przez KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin ,NIP 6692500577
 4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.
  4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych.
  5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK zastrzega sobie możliwość świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu kombinezon.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk
  8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK może pozbawić Klienta do prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK.
  4. Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepi internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK .
  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie użytku osobistego,
   6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową kombinezon.pl, dokonać wyboru towaru i ewentualnego rozmiaru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Prawa do odstąpienia od umowy oraz Regulaminu , podanie danych osobowych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
  5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYKUmowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Przy płatności elektronicznej 17 zł brutto, przy pobraniu 25 zł brutto. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu kombinezon.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego,
  2. płatnością elektroniczną w systemie Przelewy24 ,
  3. przy odbiorze przesyłki.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu Art 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK ul. Zwycięstwa 276 75-653 Koszalin .

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym na nastąpiło dostarczenie towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem.

 

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

 1. KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@kombinezon.pl.  KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@kombinezon.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYKk  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KOMBINEZON.PL S.C. TOMASZ SOLARCZYK, ANDRZEJ ŁUKASZYK.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.